Odesk - Verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Algemene informatie
Odesk is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Peltanusstraat 21, 3900 Pelt en is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0765580616.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Odesk, ter attentie van haar klanten. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. In geval van tegenstrijdigheden gelden deze algemene voorwaarden boven alle andere voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen met het bestuur van Odesk. Overeenkomsten waarbij kan worden afgeweken van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden vervangen alleen de betreffende clausule(s). De andere clausules blijven dus volledig van toepassing.

Artikel 3. Vertrouwelijkheid
Elke partij neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen zodat de gegevens die aan elkaar worden verstrekt als onderdeel van de samenwerking niet worden bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Elke partij verbindt zich ertoe informatie van de ander als vertrouwelijk te beschouwen.

Artikel 4. Doel van de dienstverlening
Odesk is een expert op het gebied van consultancy, training in software-implementatie en change management. De partijen komen het precieze doel van de service van Odesk overeen vanaf het begin van de dienstverlening en passen het eventueel later aan en/of breiden het uit in de loop van de samenwerking. 

Artikel 5. Verplichtingen van Odesk
§1. Odesk zet zich in om zijn uiterste best te doen om tijdige en efficiënte diensten te verlenen. Echter, geen van zijn verplichtingen kunnen beschouwd worden als resultaatgebonden. Odesk is enkel gebonden aan een middelenverbintenis. Odesk heeft ook de mogelijkheid om bepaalde opdrachten toe te vertrouwen aan medewerkers, intern en extern, in welk geval deze algemene voorwaarden ook van toepassing blijven. Odesk is in dat geval niet verantwoordelijk voor overtredingen die te wijten zijn aan de klant, derden of een geval van overmacht.
§2. Odesk neemt passende organisatorische en administratieve maatregelen om belangenconflicten te voorkomen tussen haar opdrachtgevers. Daartoe is de klant verplicht om Odesk op de hoogte te brengen van alle informatie die Odesk in een conflictsituatie zou kunnen brengen. Odesk behoudt zich daarom het recht om een ​​contract om ethische redenen te weigeren als er belangenconflicten ontstaan ​​die haar klanten kunnen schaden.

Artikel 6. Medewerking opdrachtgever
De klant is verplicht om spontaan en onmiddellijk alle informatie met betrekking tot de diensten te verstrekken die het onderwerp zijn van het contract. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en vertrouwelijkheid van gegevens, informatie en documenten die het verstrekt. Als de klant niet meewerkt en/of de deadlines die werden overeengekomen niet haalt, staat het Odesk vrij om haar activiteiten jegens de klant stop te zetten en uit het bedrijf te worden ontheven. Odesk is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit deze terugtrekking.

Artikel 7. Schadevergoeding - Klachten - Betaling
§1. Odesk factureert haar diensten volgens uurtarieven of andere methoden, zoals aangegeven in het contract met de klant. De prijsmethode en het bedrag worden in onderling overleg bepaald op basis van de doelstellingen, de complexiteit en algemene scope van het project.
§2. Odesk kan betaling eisen alvorens met de dienstverlening te beginnen. Dit geldt ook voor betalingen tijdens het project.
§3. Indien de klant het niet eens is met een factuur, dient hij deze schriftelijk en gemotiveerd te betwisten binnen 14 dagen na factuurdatum, op straffe van uitsluiting.
§4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Odesk, zonder vermindering. Als een factuur niet op de vervaldag is betaald, behoudt Odesk zich het recht voor - zonder voorafgaande kennisgeving van de klant per aangetekende brief - (A) het recht om rekening te houden met vertragingsrente tegen een tarief van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van volledige betaling van het verschuldigde bedrag, evenals (B) op het recht om een ​​forfaitaire schadevergoeding te eisen van 10% van het te laat betaalde bedrag met een minimum van 60 EUR, onverminderd zijn recht op vergoeding van gerechtskosten (inclusief procedurevergoeding van toepassing), in geval van gerechtelijke invordering. In dat geval heeft Odesk ook het recht om de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten in alle lopende dossiers bij de betrokken klant tot alle facturen volledig worden betaald. Zoniet kan elke vorm van samenwerking met de klant stopgezet worden. Odesk is in dat geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar activiteiten of de beëindiging van haar contract met de klant.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
§1. Indien Odesk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
§2. Odesk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Odesk is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
§3. Indien Odesk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal €7.500.
§4.Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de nodige maatregelen te nemen om haar computers en IT systeem in goede staat te behouden. Odesk is niet aansprakelijk voor dataverlies of enige vorm van schade als gevolg van de ontvangst of het gebruik van elektronische communicatie komende van Odesk.
§5. De aansprakelijkheid van Odesk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
§6. Odesk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
§7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Odesk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Odesk toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Odesk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9. Overmacht
§1. Odesk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
§2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Odesk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Odesk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Odesk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Odesk zijn verbintenis had moeten nakomen.
§3. Odesk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
Odesk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Odesk heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Wijziging voorwaarden
Odesk behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
§1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Odesk partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
§2. De rechter in de vestigingsplaats van Odesk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Odesk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
§3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.